Ωράριο

18 Σεπτεμβρίου, 2008

Διαλέξεις Τρίτη 3-5 και Πέμπτη 3-4 στο Αμφ ΣΠ.

Ασκήσεις κάθε Τετάρτη 11-1 στις αίθουσες Θ 201 και Θ 207.